ALGEMENE VOORWAARDEN

Als Sportief Door zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

ARTIKEL 1: Definities

De organisatie: Sportief Door

KvK nummer: 77568249

Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer, zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon die van de door Sportief Door aangeboden trainingen en activiteiten op het gebied van sport, voeding en gezondheid gebruik maakt.

Training(en): Onder training(en) kan onder andere worden bedoeld: personal training (1 op 1 Training, 1 op 2 Training, Small Group Training), hardlopen, wandelen, fietsen, boksen, groepslessen, diverse kracht- en conditietrainingen en voedingsbegeleiding alsmede de overige activiteiten die onder de naam Sportief Door worden aangeboden.

Sportief Door trainer: Onder de Sportief Door trainer wordt verstaan de trainer die door Sportief Door is benoemd om namens haar de Training(en) te geven.

Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan de (schriftelijke) overeenkomst van opdracht strekkende tot Training(en) zoals tot stand gekomen tussen Opdrachtgever en Sportief Door als Opdrachtnemer. De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de Opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de Training(en) bij Sportief Door.

ARTIKEL 2: Algemeen/Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving voor deelname aan Training(en) van Sportief Door en op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sportief Door en Opdrachtgever waarop Sportief Door deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

  4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

  5. Indien Sportief Door niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sportief Door in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  6. Deze algemene voorwaarden kunnen door Sportief Door worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten.

ARTIKEL 3: Offertes, aanbiedingen en prijzen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van Sportief Door zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

  2. Sportief Door kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Op de diensten van Sportief Door is het BTW-tarief van 9% van toepassing.

  4. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Sportief Door gerechtigd de prijzen te verhogen. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel al betaalde sessies lopen uiteraard door.

  5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sportief Door daaraan niet gebonden

ARTIKEL 4: Uitvoering van de overeenkomst

  1. Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de Opdrachtgever, alvorens hij of zij deelneemt aan Training(en), een intakegesprek en intake-formulier te hebben gehad en ingevuld. Pas na ontvangst van het formulier zal er begonnen worden met de Training(en).

  2. Training(en) vindt plaats volgens de formule zoals aangegeven in de overeenkomst. Bijvoorbeeld personal training (zoals 1 op 1 Training, 1 op 2 Training, Small Group Training), hardlopen, wandelen, fietsen, boksen, groepslessen, diverse kracht en conditietrainingen of voedingsbegeleiding.

  3. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Sportief Door voor Training(en) is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

ARTIKEL 5: Gezondheid

  1. De Opdrachtgever verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Sportief Door Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de Opdrachtgever zich ertoe alvorens de overeenkomst met Sportief Door aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

  2. Gedurende de duur van de overeenkomst is de Opdrachtgever tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Sportief Door.

  3. Indien Opdrachtgever een ernstige blessure heeft of een operatie moet ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst een maand te pauzeren, mits dit binnen twee weken wordt aangegeven bij Sportief Door middels een doktersverklaring. Als Opdrachtgever geen contact met Sportief Door opneemt wordt aangenomen dat Opdrachtgever weer hersteld is. Deze overeenkomst wordt dan weer geactiveerd. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk uw overeenkomst stop te zetten.

  4. Bij ziekte van de Sportief Door trainer wordt aan de Opdrachtgever een alternatief geboden danwel wordt de overeenkomst verlengd met het aantal weken dat de Sportief Door trainer ziek is.

ARTIKEL 6: Afspraken met betrekking tot Training(en)

 1. Opdrachtgever erkent dat afspraken voor Training(en) zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uren vooraf telefonisch of via Whatsapp moeten worden gemeld aan Sportief Door.

 2. Indien de annulering korter dan 24 uren voor de met Sportief Door gemaakte afspraak plaatsvindt worden de kosten voor de Training in rekening gebracht en verliest de Opdrachtgever het recht later de Training in te halen.

 3. Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

 4. Opdrachtgever erkent dat de Training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze Training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande Training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

 5. Het aantal overeengekomen Trainingen moet binnen de in de overeenkomst aangegeven duur zijn gevolgd.

 6. Bij deelname aan alle activiteiten en/of gebruik van faciliteiten die door Sportief Door worden aangeboden dient te allen tijde gepaste sportkleding en schoeisel te worden gedragen.

 7. Opdrachtgever dient apparatuur en faciliteiten te gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen die worden gegeven door of van de zijde van Sportief Door en/of overeenkomstig de in het zicht geplaatste aanwijzingen. Schade aan het eigendom van een derden door ge- of misbruik wordt verhaald op diegenen die deze schade veroorzaken.

ARTIKEL 7: Betalingsvoorwaarden en incassokosten

 1. Bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Sportief Door zal Sportief Door meedelen wanneer en hoe het overeengekomen bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Sportief Door gerechtigd de deelnemer toegang tot de Training(en) te weigeren totdat de betaling binnen is.

 2. Indien Opdrachtgever kiest voor gebruik van automatische incasso dient Opdrachtgever als debiteur een machtigingsformulier te ondertekenen. Daarmee geeft Opdrachtgever aan het afgesproken bedrag, zoals op het contract vermeldt, automatisch uit te laten voeren. De machtiging bevat verplichte SEPA informatie.

 3. Incasso vindt maandelijks of per 4 weken plaats. Als het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, vindt een tweede incasso plaats. Indien ook dan incasso niet mogelijk is, wordt er 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.

 4. Betaling doormiddel van factuur dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Sportief Door aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Sportief Door aangegeven.

 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 6. Indien Opdrachtgever de factuur na 7 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 7 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de tweede aanmaning, dan kan Sportief Door een gerechtsdeurwaarder inschakelen waarbij alle extra (gerechtelijke) incassokosten voor rekening van opdrachtgever zullen komen.

 7. Sportief Door heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 8. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Sportief Door verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

 10. Indien Sportief Door echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 8: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Sportief Door is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst Sportief Door ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Sportief Door kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Indien de overeenkomst op grond van lid 1 hiervoor wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sportief Door op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Sportief Door de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de Wet en overeenkomst.

 3. Indien Sportief Door tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Sportief Door gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten als gevolg daarvan direct en/of indirect ontstaan.

 5. Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die door Sportief Door zijn verricht en de kosten die in het kader van de opdracht zijn of nog moeten worden gemaakt gelijk ook de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 9: Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen

 1. Sportief Door is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Sportief Door geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sportief Door niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 3. Sportief Door kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zoveel Sportief Door ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sportief Door gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

 5. Vakanties van de Sportief Door trainer worden ruim van tevoren aan de Opdrachtgever medegedeeld. De overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de Sportief Door trainer op vakantie is.

 6. Op algemene erkende feestdagen vinden er, tenzij anders overeengekomen, geen Training(en) plaats.

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de Training(en) van Sportief Door is voor eigen risico. De Opdrachtgever garandeert en verklaart hierbij dat hij in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat er geen medische indicaties of medicaties zijn die deelname aan door Sportief Door Training(en) zou kunnen beperken. Sportief Door kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures, tenzij sprake is van toerekenbaar onzorgvuldig of roekeloos handelen door Sportief Door.

 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en voorafgaand informeren van Sportief Door van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Sportief Door verklaart uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever om te gaan.

 3. Noch Sportief Door, noch de werknemers of de vertegenwoordigers van Sportief Door zijn aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van Opdrachtgever of van goederen die door Opdrachtgever zijn meegebracht.

 4. Noch Sportief Door, noch de werknemers of de vertegenwoordigers van Sportief Door zijn verantwoordelijk voor de dood, persoonlijk letsel of ziekte welke plaatsvindt tijdens of als gevolg van trainingen, activiteiten en faciliteiten die door Sportief Door worden aangeboden, tenzij sprake is van toerekenbaar onzorgvuldig of roekeloos handelen door Sportief Door.

 5. Opdrachtgever zal geen gebruik maken van door Sportief Door aangeboden trainingen, activiteiten en faciliteiten wanneer hij in een toestand verkeert waarmee hij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden en/of die van Sportief Door en haar vertegenwoordigers/medewerkers schaadt of kan schaden.

 6. Sportief Door kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Sportief Door is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. 

ARTIKEL 11: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Sportief Door voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sportief Door toerekenbaar is.

ARTIKEL 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sportief Door partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Sportief Door is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sportief Door het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter. 

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg, eventueel door middel van mediation te beslechten. 

ARTIKEL 13: Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op Trainingen ontwikkeld door Sportief Door blijven bij Sportief Door berusten. Het is zonder voorafgaande toestemming van Sportief Door niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de Training.

ARTIKEL 14: Geschillen

 1. Met eventuele klachten kan de Opdrachtgever zich wenden tot Sportief Door.